Колку е важен БАЛАНС ВЕНТИЛОТ во секоја изведба на инсталација

Balans ventilДобро проектирана и изведена инсталација може да обезбеди соодветен проток на вода

И покрај добро изведената инсталација и понатаму е потребно некаде да се зголеми, некаде да се намали протокот, заради таа потреба за регулирање на протокот, се поставува баланс вентилот.
Без разлика на избраниот баланс вентил, потребно е негово прилагодување заради следните причини:

* намалувањето на притисокот не е пресметано со голема точност
* финално изведената инсталација помалку или повеќе се разликува од проектираната
* падот на притисокот во одредени единици , вентили и други делови на инсталација во одредена мера зависи од производителот
* теоретски одредените падови на притисок во вентилите за регулација ретко може во реалност да се постигнат.

2. Константен притисок во инсталацијата

Секое зголемување на протокот во инсталациите со константен притисок во терминалните единици, ќе создаде зголемен диференцијален притисок во инсталацијата, кое ќе има ефект на намален расположлив диференцијален притисок за подалечните единици. Овие единици никогаш нема да ја постигнат потребната јачина и доаѓа до зголемување на трошоците за работењето на пумпата.

3. Променлив проток во инсталацијата
Инсталациите со варијабилен проток се оние кои имаат регулациони вентили на терминалните единици. Баланс вентилот зема онолку вода колку навистина му е потребно, со тоа инсталацијата автоматски станува хидраулично избалансирана. Ова може да се постигне во некои случаеви. Што се случува кога инсталацијата работи со целосно оптоварување? Можеби овие ситуации се поретки, но знаат да се случат во утринските часови или за време на викендите. Што тогаш се случува? Сите контролни вентили се целосно отворени, во некои хидраулични кругови има помалку вода од потребното, а некаде пак протокот е поголем. Сето ова резултира со отежнат и продолжен старт на системот.

КАКО ДА СЕ НАДОМЕСТИ ХИДРАУЛИЧНАТА НЕРАМНОТЕЖА?


1. Зголемување на пумпата

Се подразбира дека ова не е конечно решение кое би го решило наведениот проблем. Работењето кај поволните потрошувачи може да стане неконтролирано, поголемата пумпа го зголемува и вкупниот проток, со што настанува некомпатибилност со протокот на постоечките единици (чилери, котли исл.) Дури и да го добиваат соодветниот проток, тие може да се соочат со нессодветна температура и зголемена бучава.

2. Зголемување на температурата на водата во протокот во постројките за греење

Иако постои можност да се зголеми темепературата на водата, , во одредени кола може да настане прегревање и таквите тешко се контролираат и регулираат. Доколку како пример земеме потрошувач со предвидени позиции од 80/60, тој добива вода со температура од 55°C .Ако се зголеми температурата на водата за 5°C  баланс вентилот ќе мора да ја намали стапката на проток. Ако овој вентил е веќе опттоварен со висок диференцијален притисок, тој ќе мора да работи блиску до својата затворена позиција, што ја доведува во прашање стабилноста на целиот систем.

РЕШЕНИЕ СО БАЛАНСИРАНА ИНСТАЛАЦИЈА

Што претставува балансирањето?

Балансирањето е процес на остварување на предвидената контрола на протокот при потполно отворен вентил, создавајќи минимален пад на притисокот. Балансирањето е една од последните операции пред пуштање на инсталацијата во употреба.

Пред балансирањето потребно е да се направат следните подготовки:

– обезвоздушување,

– плакнење,

– поставување на контролните вентили во соодветна позиција,

– проверка на останатите делови од инсталацијата.

Соодветната и комплетна подготовка го олеснува самото балансирање.

Остави коментар

*