Метални касети

Метални ормари со брава

Метални ормари за разделници, се користат во системите за централно греење, водовод и санитарна вода за сместување на разделници, собирници, вентили, мерно-регулациона опрема и др. Се испорачуваат во бела боја со држачи за собирниците и разделниците. Затварањето е со брава со клуч. Повеќе...