Производи

Калибратор RP209 Giacomini
Калај
Панелен радијатор Bor Pan тип 22 висина 600
Соларен колектор вакуумски
Електричен котел Алес
Федер RP208 Giacomini
Клуч за полуспојка R131 Giacomini
Универзален клуч R79A Giacomini
Клуч за воздух R74 Giacomini