Најважните 8 извори на обновлива енергија кои денес се користат

Обновливи извори на енергија

Дали мислите дека знаете се што е потребно за обновливите извори на енергија?
Колку сме навистина свесни за овие извори на енергија и нивното место во нашите животи?
Обновливите извори на енергија, како што и самиот збор кажува, претставуваат извори кои постојано се обновуваат, користат природни ресурси кои по своите карактеристики се обновливи и со своето постоење и користење не оставаат непосакувана трага на животната средината.
Обновливите извори на енергија се наоѓаат во традиционалните, најчести форми на енергија како што се: сонцето, водата, ветерот, плима и осека, геотермална енергија и сл.

Примарните цели за користење на обновливи извори на енергија се:

  • зачувување на животната средина, која во голем процент допринесува на нашиот квалитет на живот.
  •  зголемување на одржливи енергетски системи
  • создавање и одржување на енергетска независност, како чекор кој укажува на зрела и стабилна состојба на системот.

Користењето на обновливите извори на енергија има клучна улога во намалувањето на јаглерод диоксид (СО2) кој во големи количини се испушта во атмосферата. До 2020 год. Европската унија планира зголемување на уделот на обновливите извори на енергија во вкупната потрошена енергија, на 20%. Во 2009 година, добиените обновливи енергии биле само една четвртина од вкупната енергијата во светот или 18% од вкупната електрична енергија.

Непосредните климатски промени, со зголемување на цените на енергијата и неизвесноста во комплетната енергетска ситуација, резултира со експоненцијален пораст во користење на обновливите изори на енергија.

ЕнергијаПазарот и сегашните индустриски трендови ги користат следните извори на обновлива енергија:

  • Енергија на ветрот. Трендот на енергија на ветерот е насочен кон користење на ветерни турбини кои се поврзани со електроенергетскиот систем, со локации насекаде во светот. Основниот принцип на создавање на струја е многу едноставен: ветрот ги врти перките на турбината, чија оска е поврзана со генераторот кој механичката енергија ја претвара во електрична енергија. Развојот на нови системи сеуште е во насока на подобрување на силата на ветерот, како и примена на нови технологии.
  • Биомаса. Електраните на биомаса се присутни во повеќе од 50 земји во светот и се се поприсутни во вкупниот удел на производството на електрична енергија. Во биомасата зависно од агрегатната состојба (цврста, течна или гасовита), спаѓаат отпадоци од култури за производство, масла, биогас произведен од животинско ѓубриво и енергетски култури. Истите тие се користат, преработуваат за добивање на енергија кој понатаму ќе се користи во домаќинството. Многу од земјите во светот доживеале рекорден раст во користење на биомасата, што всушност се должи на напредок во свеста за зелена и еколошка иднина.
  • Соларна фотонапонска енергија. Кај соларната фотонапонска енергија земјата од сонцето во една минута добива енергија еквивалент на вкупната годишна побарувачка на енергија. Новата генерација на тенки ќелии, со намалување на трошоците на производство ја прави соларната енергија поконкурентна и ја зголемува сигурноста во производството на енергија. Електричната енергија се произведува од сонцето на два начин: посредно преку топлотниот кружен процес и директно со користење на фотоелектричниот ефект. Фотовалтичките системи претставуваат интегриран сет на модули и компоненти кои сончевата енергија ја претвараат во електрична енергија и овозможуваат работа на еден или повеќе потрошувачи.
  • Геотермална енергија. Геотермалната енергија преставува: сигурен одржлив и еколошки прифатлив начин за добивање на електрична енергија присутна во се поголем број на земји во светот. Од многуте развиени технологии за нејзино користење, можеме да ги споменеме директното и индиректното искористување. Првиот начин е со извирање или испумпување на топлата вода од земјата која се користи за загревање на домови, за цели во индустриското производство и сл. Со индиректниот начин на користење, не многу различен од работата на термоелелктраните, се користи за добивање на електрична енергија.
  • Соларна термална енергија. За користење на соларната енергија, се градат соларни термални електрани кои ја претавараат сончевата топлинска енергија, во електрична, без штетни продукти и со голем ефикасност .
  • Сончева енергија. За сончевата енергија е зборувано во повеќе постови и затоа во овој пост не би се задржувале премногу. Сончевите зраци кои сонцето несебично ги праќа на земјата, му дозволуваат на човекот истите со помош на соларни панели да ги користи за цели на домаќинството. Комбинираните системи кои ја користат сончевата енергија за загревање на секаков вид на простор, како и за загревање на водата која има повеќенаменска улога се се повеќе присутни на пазарот.
  • Геотермално греење и биомаса. Пазарот на геотермално греење и биомаса има тренд на зголемување. Тука ќе ги споменеме употребата на пелети за греење, како извор кој се користи во многу домаќинства.
  • Биогорива. Светот е во фокусот на развој на нови процеси за производство на биогорива од биомаса. Во моментот на пазарот доминираат биодизел и биоетанол кои се добиваат од растително масло, со повеќе бенефиции и предности во споредба со конвенционалните горива. Отпадните масла и животинските масто, може да се користат за производстцо на биодизел, по соодветен процес.

Развојот на обновливите извори на енергија е важен од неколку причини:

  • голема улога во намалувањето на јаглерод диоксид во атмосферата
  • со зголемување на уделот, се помага во енергетската издржливост на системот и во подобрување на сигурноста на доставување на енергијата
  • се очекува обновливите извори да им бидат конкурентни на конвенционалните извори на енергија

Се надеваме дека успеавме со овој пост, да ве натераме уште повеќе да размислувате за обновливи извори на енергија и со нивно користење колку можеме да помогнеме за зачувување на нашата околина.

Остави коментар

*