Позитивни карактеристики на сончеви системи

Карактеристики на соларни системиСекоја година бројот на инсталирани колекторски површини расте со зголемувачка економска стапка на пораст. Секој нов метар квдратен колекторска површина ја зголемува економската стапка на пораст и има активен придонес за заштита на околината. Ова не муабет правен помеѓу луѓе на улица, туку е докажано со факти. За таа цел ќе наведеме позитвините карактеристики на сончевите колектори.

 • Сопствениците на сончевите системи не чекаат политички одлуки или глобални промени, тие едноставно делуваат.
 • Сончевиот систем е лесно препознатлив знак на висока одговорност, еколошка свест и посветеност.
 • Сопствениците на сончевите колектори се задоволни со секој сончев зрак и посвесно ја доживуват околината.
 • Тие уживаат во капење и перење користејќи вода загреана од сонцето – особено во лето, кога грејачот на бојлерот може да биде потполно исклучен.
 • Сончевиот систем ги прави понезависни од поскапувањата на енергијата.
 • Се користат даночни олеснувања и државни финансиски подршки.
 • Сончевите системи ја зголемуваат вредноста на имотот и неговиот имиџ; сончевите куќи можат полесно да се продадат или издададат.
 • Сончевите топлински системи за подготовка на санитарна топла вода се технички/технолошки созреани и нивната трајност е поголема од 25 години.
 • Стандарден сончев систем покрива меѓу 50% (севарна г.ш) и 90% (во субтропски и тропски климати) од годишна потребна енергија за подготовка на топла вода. Дури и во северните геогравски широчини, меѓу мај и септември, можа да се покријат 90% од потребите.
 • Сончевите системи за пливачките баени се економични, а инвестицијата може да се поврати за кратко време.
 • Во текот на животниот век, сончевите системи произведуваат 13 пати повеќе енергија од енергијата искористена на нивно проиводство.
 • Сончевите системи имаат ниски потреби за одржување, а нивната енергија е постојано расположива.
 • Со прифаќањето на сончевата технологија, пазарот придобива нови работни сектори кои сигурно ќе опстојуваат во иднина.
 • Сончевата технологија создава трајни вработувања во производство, проектирање, обуки, инсталација, сервисирање и одржување.

Ова се само дел од позитивните карактеристики на сончевите системи, во иднина ќе презентираме уште.

Остави коментар

*