Заштедете и до 20% со хидраулично балансирање на системот за греење

Love coupleГрејните тела во една куќа различно се загреваат. Оние кои се поoдалечени од изворот на топлинската енергија, односно котелот, зрачат со помалку топлина отколку оние кои што се наоѓаат непосредно во неговата близина. Причината поради што ова се јавува е тоа што низ цевната мрежа, до грејните тела кои се оддалечени од котелот, пумпата транспортира премалку вода за загревање затоа што водата оди по патот кој има најмалку отпор.

За да се обезбеди топлина и во најоддалечените простории, често пати се зголемува напорот на пумпата. Логичен чекор на секој просечен корисник е да се зголеми јачината на пумпата, за истата да пумпа повеќе вода која ќе обезбеди поголема количина на топла вода и во пооддалечените грејни тела, а со тоа и грејното тело ќе зрачи поголема топлина. Но, сепак ова е погрешна постапка. Зошто?

Последиците од оваа погрешна постапка се:

  • зголемена потрошувачка на електрична енергија заради зголемување на напонот на работа на пумпата,
  • звуци од струењето во цевките заради поголем напон,
  • грејните тела кои што се наоѓаат во близина добиваат повеќе топлина отколку што им е потребна.

За да се избегнат ваквите несоодветни активности се користи хидраулично балансирање на системот за греење.

Со хидроуличното балансирање на системот за греење низ цевките протекува потребното количество на топла вода и тоа количество на вода оди и до најодалечените грејни тела, онолку колку што е потребно. Со тоа се штеди енергија и пари, а освен тоа се намалува и повратната температура на вода во котелот, што е и предност за системите со современи котли.

Затоа при поставувањето на системот за греење е потребно стручно лице кое ќе направи пресметка каде и како би требало да се постават вентилите, цевната мрежа итн. На овој начин ние би биле сигурни дека целиот поставен систем соодвествува со условите и карактеристиките во самиот простор.

Со хидрауличното балансирање се препознаваат и отстрануваат грешки во функционирањето на еден систем за греење. Ова е дефинирано со одредени и соодветни норми и прописи. Со правилно подесување на притисокот греењето може поефикасно да се искористи, а оваа мерка може да доведе до заштеда на електрична енергија и до 20% на вашиот систем за греење.

Остави коментар

*