Соларни системи: Разлики помеѓу термосифонски и систем со пумпа

Акцијата за соларни системи е активна и сите информации можете да ги видите на официјалната страна за акцијата.

Термосифонски соларен систем

Кога станува збор за добивање на топла санитарна вода, независно од сончевиот систем, потребно е складирање на водата, за да се овозможи истата да се користи во било кој дел од денот.

За складирање на топлата вода во текот на ноќта или на облачни денови, потребен е резервоар за вода. Наједноставен начин, а со употреба на гравитацијата е термосифонскиот систем, како што е прикажано на сликата.

Принципот на работа на овој систем се базира на тоа дека ладната вода има поголема специфична густина од топлата вода, и тоа овозможува да топлата вода се качува нагоре, кон резервоарот, додека ладната вода (бидејќи е потешка) останува доле. Затоа, колекторот кај овој систем, секогаш се монтира под  резервоарот за чување. Кога колекторот ја загрева водата, таа се издига и преку нагорната цевка се носи во резервоарот, која потоа се искористува од горниот дел од резервоарот, а потоа се заменува со ладна вода од водоводот. Ладната вода се загрева во колекторот и процесот се повторува.

Резервоарот треба да биде поставен правилно на добра висина, зашто во спротивно може водата да циркулира наназад и да се олади за време на ноќта. Исто така овој систем не работи добро на мали висински разлики.
Принципот на работа на термосифонските системи е многу едноставен, поради тоа што немаат потреба од инсталирање на пумпа ниту соларна станица за контрола на системот, за разлика од индиректниот систем со плочести колектори. Меѓутоа, овие системи не се погодни за големи системи, оние кај кои има повеќе од 10 метри квадратни на колекторска површина.

Овие системи се тешки за поставување на згради со спуштени покриви, и не се препорачуваат за региони со ниски температури и каде има можности за појава на мраз.

Поради тоа што системот е поедноставен,термосифонските системи се и поевтини.

Независни се од електрична енергија,па топла вода има и во моменти кога нема струја.

Меѓутоа ваквиот систем има многу големи термички загуби.

Пумпен соларен системЗа разлика од директниот систем, индиректниот сончев систем, користи пумпа за циркулација на водата низ системот. Ова ја зголемува цената на системот, но затоа ефикасноста е многу поголема.Овие системи се и со многу повеќе предности:

  • Позицијата на резервоарот не зависи од позицијата на колекторот.
  • Резервоарот може да биде и вертикален,наместо хоризонтален, со што се овозможуваат повеќе температурни слоеви во цилиндарот.
  • Со вградената контрола (соларна станица), се добиваат повеќе информации за тоа како системот работи, и кои се можните дефекти.
  • Колекторот е независен од резервоарот и може да се монтира на веќе постоечки бојлер.
  • Има помала тежина, па поради тоа нема потреба од додатна потпора на покривот,а и со тоа има и поедноставна монтажа.
  • Поради можноста резервоарот да биде поставен било каде,се овозможува полесен пристап во случај на дефект.
  • Резервоарот има помали загуби, затоа што се поставува во внатрешноста на домот, и не е изложен на надворешни влијанија.

Иако со повисока цена, овој систем е значително поефикасен во споредба со термосифонскиот.

Остави коментар

*